• 021-55264716,18
  • info@behinfoolad.ir
رزوه زنی

رزوه زنی

به شیارهای مارپیچی بیرون پیچ یا درون مهره رزوه (با کسره ر) می‌گویند. رزوه‌ها حرکت پیچشی را تبدیل به حرکت خطی می‌کنند.

ایجاد رزوه با بیش از ده روش و با ماشین های مختلفی صورت می‌گیردابزار دستی رزوه‌کاری قلاویز و حدیده هستند. قلاویز برای دنده کردن داخل استوانه‌ها (مهره) بکار می‌رود در حالیکه حدیده سطوح بیرونی استوانه را دنده می‌کند.

کد رهگیری وضعیت پروژه خود را وارد کنید.