واحد مالی

واحد مالي شرکت فعاليت هاي خود را با اهداف و وظايفي به شرح زير به انجام مي رساند:

• هدف

مديريت کليه امورمالي شرکت اعم از دريافت، ثبت، پردازش اطلاعات مالي و ارائه مدارک مالي در صورت نياز در اين واحد انجام مي پذيرد. دقت در امور اين واحد از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.

• اهم وظايف

• دريافت و پرداخت کليه وجوه و تاييد مجوزهاي لازم

• ارائه گزارشات دقيق مالي

• پاسخگويي به سوالات مشتريان در خصوص حسابهاي ايشان

• ارائه گزارشات دوره اي منظم براي اخذ تصميمات لازم در راستاي تحقق اهداف