ايمني در جوشكاري و برشكاري با گاز

ماده ٣٠ تماس روغن، گريس و مواد قابل اشتعال و انفجار با كليه دستگاهها و تجهيزات جوشكاري و برشكاري گازي ممنوع مي­باشد.

ماده ٣١ استفاده از گاز اكسيژن به عنوان جايگزين هواي فشرده ممنوع است.

ماده ٣٢ استفاده از شعله جهت انجام آزمايش نشتي گازها در سيلندرها و متعلقات آن ممنوع است.

ماده ٣٣ براي روشن نمودن مشعل جوشكاري و برشكاري بايد از فندك مخصوص آن استفاده نمود.

ماده ٣٤ در پايان كار و مواقعي كه عمليات جوشكاري و برشكاري انجام نمي گيرد بايد دستگاه ها از منابع اصلي برق يا گاز جدا گردد

ماده ٣٥ كليه محل­هاي اتصال از سيلندر گاز تا مشعل را بايد قبل از روشن نمودن مشعل به روشهاي ايمن و توسط كارگران ماهر مورد آزمايش نشتي قرار داد

ماده ٣٦ شيلنگ و اتصالات رابط بايد استاندارد بوده و فاقد نشتي، پوسيدگي و يا هر نوع نقص ديگري باشد

ماده ٣٧ اتصالات و مهره هاي اتصال بايد قبل از استفاده مورد بررسي قرار گيرند و در صورت وجود هرگونه عيب يا نشتي، تعويض گردند.

ماده ٣٨ پركردن سيلندرهاي اكسيژن و انواع گازها بايد توسط مراكز مجاز و معتبر صورت پذيرد.

ماده ٣٩ سيلندرهاي اكسيژن و انواع گازها بايد بصورت ادواري و براساس آئين نامه هاي حفاظتي و استانداردهاي ملي توسط كارفرما مورد بازديد و آزمايش قرار گيرد

ماده ٤٠ كارخانجات و توليد كنندگان سيلندرهاي گاز و همچنين صنايع سيلندر پركني مكلف به درج نام شيميايي و نام تجاري گاز بر روي بدنه سيلندر ميباشند، و استفاده از سيلندرهاي گاز كه نام شيميائي و نام تجاري محتويات آن بر روي سيلندر درج نشده باشد، ممنوع است.

ماده ٤١ استفاده از سيلندرهاي گاز و مولدهاي گاز استيلن كه داراي آسيب­ديدگي يا خوردگي بوده و يا در معرض آتش­سوزي قرار داشته اند، ممنوع است.

ماده ٤٢ سيلندرهاي گاز نبايد در معرض صدمات فيزيكي، شيميايي و تابش مستقيم نور خورشيد و شرايط نامساعد جوي قرار گيرند.

ماده ٤٣ سيلندرهاي گاز بايد بطور قائم و مطمئن در جاي خود محكم گردند تا از افتادن احتمالي آنها جلوگيري شود.

ماده ٤٤ سيلندرهاي گاز بايد دور از مواد قابل اشتعال و انفجار نگهداري و استفاده گردد.

ماده ٤٥ نگهداري سيلندر اكسيژن در مكان توليد گاز استيلن ممنوع ميباشد.

ماده ٤٦ استفاده از اتصالات غير استاندارد، تبديل ها، وسايل غير ايمن و تنگ ها اكيدًا ممنوع است.

ماده ٤٧ جابجايي سيلندرهاي گاز با اهرم كردن شير يا سرپوش حفاظتي آن ممنوع ميباشد

ماده ٤٨ سيلندر گاز پر يا خالي نبايد بعنوان غلطك يا تكيه­گاه استفاده گردد.

ماده ٤٩ سرپوش حفاظتي سيلندرهاي گاز بايد در جاي خود به طور محكم قرار گيرد مگر در مواردي كه سيلندر گاز در حال استفاده مي باشد.

ماده ٥٠ به منظور جلوگيري از بروز صدمات فيزيكي در هنگام جابجائي انواع سيلندرهاي گاز، استفاده از يك محفظه مناسب و ايمن الزامي است.

ماده ٥١ هنگامي كه لازم است سيلندرها به همراه رگلاتورهاي متصل به آن جابجا شوند، بايد پس از بستن شير و قراردادن بر روي وسيله ايمن نسبت به جابجايي آنها اقدام نمود

ماده ٥٢ استفاده از سيلندر گاز بدون رگلاتور استاندارد ممنوع است

ماده ٥٣ گرم كردن كپسول و شير گاز مخزن استيلن توسط شعله ممنوع است و در صورت نياز، اين كار بايستي توسط آب گرم صورت گيرد

ماده ٥٤ رنگ شيلنگها بايد مطابق با استاندارد شماره ٣٧٩٢ و رنگ بدنه سيلندرهاي گاز بايد براساس استاندارد شماره ٧١٢ موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران باشد.

ماده ٥٥ بهره برداري از سيلندرهاي گاز فقط به صورت ايستاده مجاز است و به هيچ عنوان نبايد در حالت افقي يا وارونه از گاز داخل آن براي عمليات جوشكاري و برشكاري استفاده نمود

ماده ٥٦ قرار دادن اشياء بر روي انواع سيلندرهاي گاز ممنوع است.

ماده ٥٧ قبل از جدا كردن رگلاتور از سيلندر گاز، بايد شير سيلندر گاز به طور كامل بسته شود.

ماده ٥٨ سيلندرهاي گاز بايد دور از عمليات جوشكاري و برشكاري قرار گيرند تا شعله، سرباره داغ و جرقه به آنها نرسد، در غير اينصورت مي بايست از موانع ضد آتش استفاده نمود.

ماده ٥٩ استفاده از سيلندرهاي گاز به عنوان بخشي از مدار الكتريكي جوشكاري قوس الكتريكي ممنوع است

ماده ٦٠ در مكان هايي كه گاز از طريق سيستم لوله كشي تأمين مي گردد، جنس لوله ها و كليه تجهيزات مرتبط بايد متناسب با نوع گاز و ايمن باشد، استفاده از رنگ ها و علائم هشدار دهنده براي مشخص شدن نوع گاز لوله­كشي ها الزامي است.

ماده ٦١ سيلندرهاي گاز پر و خالي و همچنين سيلندر انواع گازها بايد جدا از يكديگر و در محل ايمن نگهداري شوند.

ماده ٦٢ محل نگهداري و ذخيره سازي سيلندرهاي گاز مي بايست ضد آتش و مجهز به سيستم تهويه ايمن باشد

ماده ٦٣ استفاده از اتصالات مسي در عمليات جوشكاري و برشكاري با گاز استيلن ممنوع است

ماده ٦٤ هريك از لوله هايي كه گاز را از مولد يا سيلندر به مشعلهاي جوشكاري و برشكاري انتقال مي دهد بايد مجهز به شير يكطرفه فشاري باشد.