مشاوره

  • مشاوره در طراحي اتصالات فلزي
  • مشاوره در طراحي اتصالات جوشي
  • مشاوره در خريد قطعات صنعتي
  • مشاوره در طراحي آزمايشات حين توليد و كنترل كيفيت
  • مشاوره در توليد قطعات صنعتي
  • مشاوره در خريد مواد اوليه فلزي ( فولاد هاي ساده كربني ، فولادهاي آلياژي ، آلياژهاي آلومينيم ، آلياژهاي مسي و .....)
  • مشاوره در طراحي و انجام پوشش كاري قطعات