آموزش

  • دوره هاي آموزشي آشنايي با فولاد و چدن
  • دوره هاي آموزشي آشنايي با فولادهاي آلياژي
  • دوره آموزشي بكارگيري استانداردهاي بين المللي در توليد و ساخت پيچ و مهره
  • دوره آموزشي طراحي مكانيكي با استفاده از نرم افزار Solid Works
  • دوره آموزشي بكارگيري كليد فولاد
  • دوره آموزشي آشنايي با فرآيندهاي اتصال دهي فلزات
  • دوره آموزشي آناليز تنش به كمك نرم افزارهاي FEM
  • دوره آموزش كاربردي استانداردهاي فولاد
  • دوره آموزشي آشنايي با آزمون هاي مكانيكي و فيزيكي مواد
  • دوره آموزشي آشنايي با عمليات حرارتي فولادها