واحد بازرگانی

واحد بازرگانی فعاليت هاي خود را با اهداف و وظايفي به شرح زير به انجام مي رساند:

• هدف

مديريت كليه اموري كه به شناسايي، نگهداري و توسعه مشتريان سودآور و اعتلاي نام و نشان تجاري شركت مي انجامد، هدف مديريت بازاريابي و بازرگاني است.

• اهم وظايف

شناسايي بازارهاي هدف بالقوه شركت و جمع آوري اطلاعات مربوطه. برنامه‎ريزي و انجام كليه فعاليت‎هاي ترويج و توسعه فروش مانند تبليغات، شركت در نمايشگاهها، برگزاري سمينارها و استفاده از ساير ابزارها جهت معرفي شركت و جلب مشتريان بالقوه بررسي و تحليل موقعيت بازار از ديدگاه قيمت گذاري و تصميم سازي جهت تعيين استراتژي قيمت گذاري زمينه سازي عقد قرارداد فروش با مشتريان در راستاي تامين نيازها و خواسته هاي طرفين  تهيه و ارايه گزارشات تحليلي و آماري از چگونگي انجام فعاليتهاي مربوطه  مديريت بانک اطلاعات مشتريان  انجام هرگونه اقدام لازم درجهت حفظ و اعتلاي نام و نشان تجاري شرکت